ரா. கிருஷ்ணசாமி நாயுடு  பிறப்பு  ஜனவரி 5 1902

R.Krishnasamynaidu  இறப்பு    அக்டோபர் 30 1973

சேவையில் தொண்டராகி தியாகத்தால் தலைவராகி
பார்வையில் எளிராகி பண்பில் உயர்ந்தோராகி
நாவையும் காப்போராகி நாவண்மை மிக்கோராகி
                   தேவையை குறைத்த காந்தி சீடராம் எங்கள்ராகி

நாணய விளக்கே ! ஓயா
நற்பணிக் குன்றே ! என்றும்
ஆணவமில்லா வேந்தே !
அயர்வில்லா தேசபக்தி.
நீணெடுங்காலம் கொண்டோய் !
நீ எமை விட்டுச் சென்று
நாணடந்தாலும் நாங்கள்
நாளெல்லாம் நினைப்போம் உன்னை.
                                                                  
கவிஞர் கண்ணதாசன்